Działania w projekcie


Akademickie Centrum Innowacji (ACI) ma za zadanie zidentyfikować, w jak najwcześniejszej fazie, powstawanie dóbr intelektualnych i zapewnić im ochronę do momentu, kiedy możliwy będzie skuteczny transfer do wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego (spółki celowej), który umożliwi przygotowanie do wdrożenia powstającą technologię/innowacyjne rozwiązanie, a następnie jego sprzedaż lub licencję.

W ramach realizacji projektu ACI zaplanowało następujące działania:

 • ujednolicenie procedur zarządzania własnością intelektualną Uczelni, zasad nabywania wartości niematerialnych i prawnych, zasad komercjalizacji własności intelektualnej,
 • utworzenie bazy danych (IPR) o wynikach badań naukowych,
 • zakup zewnętrznych usług doradczych dotyczących oceny zdolności patentowej danej technologii i jej potencjału rynkowego oraz przygotowania wniosków do zgłoszenia patentowego w trybie krajowym i międzynarodowym,
 • zakup licencji do korzystania z oprogramowania do budowy i systematyzacji biznesplanów dla realizacji przedsiębiorczości akademickiej, wraz z bazą wiedzy o pomocy publicznej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz o programach pomocowych ze  środków Unii Europejskiej,
 • budowanie świadomości i rozwój wiedzy studentów, doktorantów i pracowników naukowych w zakresie prawa własności intelektualnej oraz procesów komercjalizacji wiedzy i transferu technologii, m.in. w formie prowadzenia szkoleń,
 • przeprowadzenie wśród studentów Uczelni ankiety badającej ich stosunek do przedsiębiorczości akademickiej, oczekiwań odnośnie studiów oraz pomysłów na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności,
 • udział w wystawach, targach, konferencjach i warsztatach związanych z rozwojem przedsiębiorczości,
 • wydanie praktycznych poradników:
  - „Moje prawa jako wynalazcy – co wynalazca wiedzieć powinien o ochronie swojej własności”
  - „Moje prawa jako autora – co autor wiedzieć powinien zanim opublikuje artykuł naukowy”


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.