Cele projektu:


Warszawski Uniwersytet Medyczny uzyskał dofinansowanie na stworzenie Akademickiego Centrum Innowacji w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt „Zarządzanie własnością intelektualną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w procesie budowania świadomości znaczenia ochrony własności praw na dobrach niematerialnych i wagi komercjalizacji wyników prac B+R” jest wdrażany od dnia 1 czerwca 2012 roku, a jego zakończenie zaplanowano na 31 maja 2013 roku.

W efekcie prac projektowych utworzone zostało Akademickie Centrum Innowacji (ACI), które w 2013 roku będzie działać w formie jednostki ogólnouczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego głównym zadaniem jest transfer wiedzy i technologii oraz komercjalizacja wyników badań, a także inicjowanie i kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej – studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Nowa jednostka będzie gromadzić informacje o wynikach badań i umożliwi promowanie najlepszych w celu pozyskiwania inwestorów, dzięki którym pomysły będą miały szanse na wdrożenie na skalę przemysłową.

Głównym celem projektu „Kreator Innowacyjności” jest przygotowanie narzędzi i procedur ułatwiających komercjalizację wyników badań naukowych prowadzonych na naszej Uczelni. W rozwijaniu kultury sprzyjającej poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań szczególnie istotne jest uświadamianie i promowanie znaczenia ochrony własności intelektualnej, tworzenie systemu motywacyjnego oraz wsparcie dla autorów najlepszych pomysłów na możliwie najwcześniejszym etapie prac badawczych. W związku z tym ACI będzie aktywizować społeczność akademicką oraz absolwentów Uczelni do podejmowania działalności badawczo-naukowej i poszukiwania możliwości komercjalizacji wyników swoich badań.

Najistotniejszym długofalowym rezultatem projektu jest powstanie i dalsze rozwijanie Akademickiego Centrum Innowacji stanowiącego część struktury Uczelni.  


Zadania ACI:


Dążąc do efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni ACI prowadzi obecnie prace nad:

  • utworzeniem bazy wyników badań naukowych prowadzonych w całej Uczelni, co znacznie poprawi przepływ informacji oraz ułatwi wyszukiwanie i preinkubację odkryć, posiadających największy potencjał biznesowy,
  • stworzeniem aplikacji do tworzenia biznesplanów wraz z bazą wiedzy o programach pomocowych krajowych i UE dla przedsiębiorstw,
  • ujednoliceniem procedur zarządzania własnością intelektualną Uczelni, zasad nabywania wartości niematerialnych i prawnych oraz zasad komercjalizacji własności intelektualnej.


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.